Avís legal, política de privacitat i política de cookies

Avisos legals i política de privacitat

1. Presentació i dret d’informació

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL amb domicili social al C/ Consell de Cent 119, 2n 2a, 08015 Barcelona, telèfon: +34 629 75 21 29 i correu electrònic: teatrealdetall@gmail.com, i proveïda del CIF F-65028086, garanteix complir amb la normativa de protecció de dades personals i adoptar tots els mecanismes i procediments de seguretat necessaris per assegurar la protecció de les dades dels usuaris, informant-lode que és la responsable del seu tractament.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL declara que les seves dades personals es conserven de forma segura i es tracten amb la màxima cura en conformitat amb el que estableix el Reglament (UE) 2016/679 Del Parlament Europeu i del Consell de 27 d’abril de 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d’aquestes dades (en endavant, “RGPD”) i amb la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (d’ara endavant , “LOPD”), i la seva normativa de desenvolupament.

2. Processament de les dades personals, finalitat del tractament.

La present política de privacitat regula l’accés i l’ús del servei d’aquest lloc web (en endavant, el “Lloc Web”), titularitat de PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL declara que les dades personals requerides als Usuaris seran les estrictament necessàries. Se li informarà, si és el cas, de l’obligatorietat de facilitar determinades dades, com ara el nom i l’adreça de correu electrònic, sense els quals no seria possible dur a terme la prestació.

Aquestes dades seran aquelles que vostè faciliti al lloc web titularitat de PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL mitjançant el formulari de contacte.

Alguns dels camps del formulari de contacte seran d’obligada cumplimentació, de tal manera que l’omissió d’algun d’aquests comportarà la impossibilitat de que puguem atendre la tramitació de la seva consulta.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL l’informa que les dades proporcionades a través d’aquest lloc web es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, o durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals, en un fitxer automatitzat de dades del que és responsable PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL, en compliment amb el que disposa el RGPD i la LOPD.

Vostè autoritza i atorga el seu consentiment exprés a PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL per al tractament de les seves dades personals per a les finalitats següents:

•    Permetre la prestació del servei sol•licitat: tramitar la seva consulta realitzada a través del lloc web.
•    Identificar-lo per tal de poder fer possible el contacte.
•    Gestionar correctament el servei contractat i poder resoldre qualsevol tipus de qüestió o incidència relacionada amb els serveis contractats i respondre de forma àgil, fiable i ràpida a totes les consultes, inquietuds o suggeriments que desitgi plantejar.
•    Cessió de les seves dades a organismes o autoritats competents, en el cas que siguin requerits per al compliment d’obligacions legalment exigides.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL l’informa que no es cediran les seves dades personals a tercers, excepte en les següents condicions:

•    Per a la correcta prestació del servei. En aquest cas les seves dades podran ser accedides per aquells proveïdors que presten serveis a PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL, com ara serveis d’allotjament de contingut web (en aquest cas HOSTISOFT SL). Cada un d’aquests proveïdors garanteixen en les seves corresponents polítiques de privacitat que tractaran les seves dades de conformitat amb la legislació vigent.
•    Per obligació legal. Les seves dades personals també podran ser cedides a les autoritats competents en els casos en què hi hagi aquesta obligació.

3. Acceptació de la política de privacitat de PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL.

L’Usuari accepta expressament la present Política de Privacitat i atorga el seu consentiment exprés al tractament automatitzat de les dades personals facilitades. No obstant això, l’Usuari podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, mitjançant notificació a l’adreça de correu electrònic teatrealdetall@gmail.com o mitjançant una carta dirigida a l’adreça detallada a la introducció d’aquesta política de privacitat (C/ Consell de Cent 119, 2n 2a, 08015 Barcelona).

4. Drets d’Accés, Rectificació, Cancel•lació i Oposició (Drets ARCO).

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL li fa saber que juntament al seu dret a ser informat de la forma en què ho està sent en aquesta política de privacitat, vostè té els següents drets:

•    Dret d’accés per a conèixer quines dades seves estan sent tractats, amb quines finalitats, l’origen deles mateixes i si les comuniquem o hem comunicat a tercers.
•    Dret de rectificació i modificació de les seves dades quan les mateixes estiguin incompletes o siguin inexactes.
•    Dret de supressió de les seves dades si ha desaparegut la finalitat per ala qual les va facilitar, el tractament no és lícit, o revoca el seu consentiment i altres supòsits previstos a la llei.
•    Dret d’oposició per evitar que tractem les seves dades amb determinades finalitats, o sol•licitar que deixem de fer-ho encara que només és possible en els casos que estableix la llei.
•    Dret a sol•licitar la limitació del tractament mentre es comprova la impugnació de l’exactitud deles mateixes, o entén que el tractament és il•lícit i s’oposa a la supressió de les dades, o PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL ja no necessita les dades però vostè les necessiti per la formulació, exercici o defensa de reclamacions, o s’ha oposat al tractament deles mateixes per a la satisfacció d’un interès legítim mentre es verifica l’existència de l’esmentat interès i la seva prevalença sobre les seves.
•    Dret a la portabilitat per rebre les seves dades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre-les a un altre responsable.
•    Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades per tal que no prenguem una decisió sobre vostè basada només en el tractament de les seves dades que produeixi efectes jurídics en la seva persona o l’afecti de manera similar.

Per a l’exercici de qualsevol d’aquests drets vostè pot dirigir-se per escrit a PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL (C/ Consell de Cent 119, 2n 2a, 08015 Barcelona), o mitjançant una notificació a l’adreça de correu electrònic teatrealdetall@gmail.com.

5. Veracitat i qualitat de les dades facilitades pels usuaris.

L’Usuari garanteix que les dades personals facilitades són exactes i veraces. L’Usuari respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL el dret a excloure dels serveis registrats a tot usuari que hagi facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedeixin en Dret.

6. Mesures de seguretat adoptades per PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL ha adoptat les mesures seguretat corresponents per a protegir les dades facilitades de manera voluntària pels usuaris del web de PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL, d’acord amb l’estat actual de la tecnologia, instaurant els mitjans tècnics i organitzatius al nostre abast per evitar la pèrdua, la modificació, l’ús inadequat o l’accés no autoritzat a la base de dades, tot això en compliment del que disposa la LOPD i en el RLOPD.

7. Modificacions o canvis.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL es reserva el dret de revisar la seva Política de Privacitat en el moment que ho consideri oportú, en aquest cas s’anunciaran els canvis en aquesta mateixa pàgina. No obstant això, li preguem que comprovi de forma regular aquesta secció per tal de poder llegir la versió més recent de la política de privacitat de PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL.

Aquesta política va ser modificada per última vegada el 24 de maig de 2018.

8. Consentiment informat.

Vostè accepta expressament la present Política de Privacitat i atorga el seu consentiment exprés i inequívoc al tractament de les dades de caràcter personal facilitades per a les finalitats descrites anteriorment. No obstant això, vostè podrà revocar el consentiment en qualsevol moment, mitjançant notificació a l’adreça de correu electrònic teatrealdetall@gmail.com o mitjançant una carta dirigida a l’adreça detallada a la introducció d’aquesta política de privacitat (C/ Consell de Cent 119, 2n 2a, 08015 Barcelona).

Política de Cookies

Definició de cookies

Les cookies són petits arxius o fitxers de dades que es generen en l’ordinador de l’usuari i que recullen informació relativa a les preferències de l’usuari, durant la seva visita a una determinat lloc web, amb la finalitat de reconèixer-lo com usuari recurrent, i personalitzar la seva experiència i l’ús per la seva part del lloc. S’utilitzen de forma generalitzada per facilitar la navegació (aconseguir un funcionament més eficient del lloc web) i proporcionar serveis d’una manera personalitzada.

PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCL utilitza cookies amb la finalitat de millorar l’ús i la finalitat del lloc web i per determinar l’ús que fan els usuaris del lloc web, així com de les eines i serveis que en ell s’ofereixen. D’aquesta manera es podrà millorar la seva experiència en el nostre lloc web. Les cookies no poden causar danys en el seu equip i, per contra, el fet que estiguin activades ens permeten identificar i resoldre possibles errors.

Revocació i eliminació de galetes

L’informem que vostè té la possibilitat de configurar el seu navegador per acceptar o rebutjar totes les cookies o per rebre un avís en pantalla de la recepció de cada cookie i decidir en aquest moment la seva implantació o no en el disc dur. En cas de canviar la configuració o eliminar galetes del lloc web pot comportar la impossibilitat de registrar-se en el mateix, usar altres funcions que requereixin el registre de dades o accedir a algunes seccions. Així mateix la deshabilitació de determinades cookies pot afectar el correcte funcionament de determinades seccions del lloc web.

Pot permetre, conèixer, bloquejar o eliminar les cookies instal•lades en el seu equip mitjançant la configuració de les opcions del navegador en el vostre ordinador:

•    Més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies a GoogleChrome. En l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions (preferències en Mac) accedint Avançades i en l’opció Configuració, Contingut de la secció Privadesa i finalment marcant Galetes al diàleg Configuració de contingut.
•    Més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies al Firefox. Per a Mac en l’opció de menú Arranjament, seleccionant Privadesa, accedint a l’apartat Mostra Galetes, i per a Windows en l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions, accedint a Privadesa i després a Utilitza una configuració personalitzada per l’historial.
•    Més informació sobre com bloquejar l’ús de les galetes a Internet Explorer. En l’opció de menú Eines, seleccionant Opcions d’Internet i accedint a Privadesa.
•    Més informació sobre com bloquejar l’ús de les cookies en Safari. En l’opció de menú Arranjament, seleccionant Privadesa.

Per a més informació sobre aquest apartat, pot consultar els següents enllaços segons el navegador que utilitzi:

•    GoogleChrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform%3DDesktop&hl=es
•    MozillaFireFox: https://support.mozilla.org/es/kb/Borrar%20cookies
•    Internet Explorer: https://support.microsoft.com/es-es/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies#ie=ie-11

Tipus de cookies utilitzades al lloc web

Al lloc web de PRODUCCIONS TEATRE AL DETALL SCCLs’utilitzen els següents tipus de galetes:

•    Galetes funcionals: S’utilitzen per millorar la funcionalitat del lloc web. Es tracta de galetes que recorden el contingut que l’usuari ha visualitzat anteriorment al seu lloc web. L’ús de les cookies funcionals ens permet oferir un contingut adaptat als seus interessos i li permet estalviar temps en no haver de tornar a registrar-se o tornar a introduir les seves dades quan visiti el lloc web o intenti accedir a determinades seccions.
•    Galetes pròpies: Són galetes creades per aquest lloc web i que només pot llegir el mateix lloc.
•    Galetes de tercers: Són creades per tercers i es poden utilitzar per a determinats serveis com l’anàlisi del lloc web o publicitat.

Llistat de galetes utilitzades al lloc web

El nostre lloc web utilitza les galetes següents:

•    GOOGLE ANALYTICS : __utma, __utmb, __utmc, __utmv, __utmz. Informen sobre l’activitat i ús de la web per part dels seus visitants.
•    GOOGLE MAPS : NID, OGPC i PREF. Es tracta d’identificadors i variables relatius al funcionament dels mapes de Google.
•    FACEBOOK: csm, lu, sub, p, c_user, datr, fr, s, xs, act, presence. Permeten la funcionalitat del giny de Facebook i l’eina «M’agrada».
•    TWITTER: _twitter_sess, auth_token, dnt, external_referer, guest_id, lang, original_referer, remember_checked, remember_checked_on, twid, twll. Permeten twitejar des del giny.
•    YOUTUBE : SID, LOGIN_INFO, use_hotbox, PREF, SSID, HSID, watched_video_id_list, __utma, __utmz, demographics, VISITOR_INFO1_LIVE. Es tracta d’identificadors i variables relatius als vídeos de Youtube.
•    INSTAGRAM: urlgen, shbid, shbts, mcd, ds_user_id, rur, sessionid, mid, fbn_, csrftoken. Identificadors i variables relatius a les imatges i inicis de sessió a Instagram.

Teatre al detall © 2023 | Avís legal | Política de privacitat | Política de cookies